Kwaliteit breekt zich baan.
Privacy Policy Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 lid 7 AVG LuT Metalltechnik GmbH Lohesch 38 49525 Lengerich Telefoon: +49 (5481) 9417 - 0 E-mail: info@lut-metalltechnik.de Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gebruiken wij de uiterste zorg en de modernste beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonlijke informatie te garanderen. Als privÚbedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden gerespecteerd, zowel door ons als door onze externe serviceproviders. definities Wetgeving vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene redelijke wijze ("wettigheid, billijkheid, transparantie") worden verwerkt. Om dit te garanderen, informeren we u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt: Persoonlijke gegevens "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, die direct of indirect kan worden ge´dentificeerd, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke identificatie. , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. processing is "verwerking" van elke, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, een specifieke actie of een dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, opslag, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen het gebruik, de openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, matching of linking, beperking, wissing of vernietiging. Beperking van verwerking "Beperking van verwerking" is het markeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. profilering "Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van die persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten die betrekking hebben op het functioneren van banen, economische situatie, gezondheid, om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. pseudonimiseren "Pseudoniemen" is de verwerking van persoonsgegevens op een manier die persoonsgegevens niet meer kan worden toegewezen aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke Gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een ge´dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. bestandssysteem "Bestandensysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is op basis van specifieke criteria, ongeacht of die verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd is of georganiseerd is in functie van functionele of geografische overwegingen. verantwoordelijk "Verantwoordelijke persoon": natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken; het doel en de middelen voor de verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt. processors "Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, orgaan of lichaam die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt. ontvanger "Afnemer": elke natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. derde "Derden" is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie om de persoonlijke gegevens op het apparaat of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn te verwerken. toestemming A "toestemming" van de betrokkene, een van de specifieke geval vrijwillig ge´nformeerd wijze en ondubbelzinnig gegeven intentieverklaring in de vorm van een verklaring of een ander herkenbaar bevestigende handeling waardoor de persoon dat ze betrokken zijn bij de verwerking van het te begrijpen persoonlijke gegevens. Wettigheid van verwerking De verwerking van persoonsgegevens is alleen geoorloofd als er een wettelijke basis voor verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan, overeenkomstig artikel 6, lid 1, worden verlicht. a - f DSGVO in het bijzonder: a. De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen voor een of meer specifieke doeleinden; b. verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst is, de contractant is de persoon, of de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene verricht; c. de verwerking is noodzakelijk om een ??wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen; d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen; e. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd; f. de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de controller of een derde partij, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, overheersen, vooral als het afkomstig is van de betrokkene een kind te beschermen , Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens (1) Hieronder informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. (2) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens in dit verband nadat de opslag niet langer nodig is, of de verwerking is beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. DSGVO): - IP-adres - Datum en tijdstip van het verzoek - Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT) - Inhoud van de vereiste (concrete pagina) - Toegangsstatus / HTTP-statuscode - elke verzonden hoeveelheid gegevens - Website waarvan het verzoek afkomstig is - Browser - Besturingssysteem en de interface - Taal en versie van de browsersoftware. Gebruik van cookies (1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. (2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd: - Tijdelijke cookies (a.) - Persistente cookies (zie b.). a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. b. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen. c. U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en z. weiger om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Undertow. "Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken. Meer functies en aanbiedingen van onze website (1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u ge´nteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn. (2) Gedeeltelijk gebruiken wij om uw gegevens van externe serviceproviders te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig ge´nspecteerd. (3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als actiedeelnemingen, wedstrijden, contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Raadpleeg voor meer informatie uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding. (4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod. kinderen Ons aanbod is eigenlijk voor volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of verzorgers. Rechten van de betrokkene (1) Intrekking van toestemming Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u altijd contact met ons opnemen. (2) Recht op bevestiging U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt op elk gewenst moment een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens. (3) Recht op informatie Als persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u op elk gewenst moment informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen: a. de verwerkingsdoeleinden; b. de categorieŰn van persoonsgegevens die worden verwerkt; c. de ontvangers of categorieŰn ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur; e. het bestaan ??van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking; f. het bestaan ??van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit; g. als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens; h. het bestaan ??van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 DSGVO en - althans in dat geval - betekenisvolle informaties betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene. Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht op de hoogte te zijn van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de GDPR. We verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een ??kopie te ontvangen krachtens lid 3 heeft geen gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen. (4) Recht op rectificatie U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring. (5) Recht op annulering ("recht om te worden vergeten") U hebt het recht om de persoon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten verwijderen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is: a. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. b. De betrokken lidstaten hun instemming met artikel 6, paragraaf 1 letter a of artikel 9, paragraaf 2 punt terug te trekken op de verwerking in overeenstemming persoon een DSGVO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking. c. De betrokken overeenkomstig artikel 21 persoon, paragraaf 1 DSGVO tegen verwerking en er geen doorslaggevende rechtvaardigingsgrond verwerking vˇˇr of de desbetreffende overeenkomstig artikel 21 persoon, paragraaf 2 DSGVO beoogt een verwerking. d. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt. e. Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. f. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG. Heeft de persoon die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens openbaar gemaakt, is zij verplicht onder paragraaf 1 tot schrapping, stelt zij passende maatregelen te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, met inbegrip van technische opdracht voor de verwerking verantwoordelijken die persoonlijke gegevens verwerken om te informeren dat een getroffen persoon heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieŰn of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen. Het recht om te annuleren ("recht om te worden vergeten") bestaat niet als de verwerking vereist is: - het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen; - voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaten, het onderwerp van de lading, of de uitvoering van een taak die van openbaar belang is en wordt uitgevoerd in de uitoefening van het openbaar gezag, dat werd overgedragen aan de controller plaatsvinden; - om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG; - voor het archiveren doeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, paragraaf 1 DSGVO, voor zover de in paragraaf 1 bedoelde recht maakt verwacht dat zij de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig aangetast te bereiken, of - om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. (6) Recht op beperking van verwerking U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is: a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke toelaat om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiŰren; b. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ??in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; c. de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze beweringen doet, rechtszaken uitoefent of verdedigt, of d. de persoon zich te verzetten tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, paragraaf 1 DSGVO zolang nog niet duidelijk of de legitieme redenen voor de aanklacht tegen die opwegen tegen de betrokken persoon ingediend. Als de verwerking beperkt in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarden, deze persoonsgegevens zijn - afgezien van hun storage - alleen met toestemming van het individu of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims of om de rechten van een andere persoon of entiteit te beschermen, of om redenen belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. Om gebruik te kunnen maken van het recht om de verwerking te beperken, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. (7) Recht op gegevensportabiliteit U hebt het recht om persoonlijke gegevens over die u ons hebt verstrekt om in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat, en je hebt het recht om deze informatie een andere lading, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, die de persoonsgegevens verstrekt moesten worden verzonden, op voorwaarde dat: a. de verwerking op een toestemming als bedoeld in artikel 6, paragraaf 1 letter a of artikel 9, paragraaf 2 op basis letter a of op een contract als bedoeld in artikel 6, paragraaf 1, onder b en DSGVO b. de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures. Bij het gebruik van het recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met lid 1, hebt u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op annulering (het recht om te worden vergeten). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid. (8) Recht van verzet U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde met de verwerking van persoonlijke informatie over u, die plaatsvindt ÚÚn letter e of f DSGVO grond van artikel 6, paragraaf in beroep te gaan; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De persoon die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens niet meer te verwerken, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims kunnen aantonen. Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer worden verwerkt. Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen, uitvoeren via geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken. U heeft het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie waartegen u relevant verwerking u aangaande van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, paragraaf 1, in beroep te gaan, tenzij de verwerking is noodzakelijk om een ??taak van openbaar belang te vervullen. Het recht op bezwaar kan op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de respectieve verantwoordelijke persoon. (9) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing: a. noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, b. is toegestaan ??op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te garanderen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een ??verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort. Dit recht kan door de betrokkene te allen tijde worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te richten. (10) Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit Ze hebben ook, niettegenstaande enige andere wijze administratieve of het beroep, het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de locatie van de vermeende overtreding, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van die hen aangaan persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening. (11) Recht op effectieve rechtsmiddelen Ze hebben zonder afbreuk te doen aan alle beschikbare administratieve of buitengerechtelijke weg, met inbegrip van het recht om een ??beroep op een autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO het recht op een effectief rechtsmiddel, indien zij menen dat je, met als titel voor deze regeling rechten, als gevolg van het niet in overeenstemming is met geschonden door deze verordening met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Opmerking over Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Raadpleeg http://www.google.com/analytics/terms/en.html of http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy. Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme verzameling van IP-adressen te waarborgen (de zogenaamde IP-maskering).